O MEU LIBRO FAVORITO EN LINGUA GALEGA

BASES LEGAIS SORTEO DÍA DAS LETRAS GALEGAS 2019

O MEU LIBRO FAVORITO EN LINGUA GALEGA

  1. ENTIDADE ORGANIZADORA

A empresa HOXE Soc. Coop. Galega con domicilio social en el Lugar de Baralla, nº 34 Prado, 36512, Lalín-Pontevedra, con CIF F-36004505, organiza UN CONCURSO denominado “O MEU LIBRO FAVORITO EN LINGUA GALEGA” que se desenvolverá conforme ao establecido nas presentes bases. O sorteo realizarase entre todos os participantes que cumpran coas condicións indicadas nas presentes bases.

  1. DURACIÓN E ÁMBITO

A promoción desenvolverase dende o 15 de maio a partir das 15:00 horas ata as 23:45 horas do 31 de maio do 2019. Realizarase exclusivamente na páxina de Facebook de HOXE QUEIXOS. A comunicación dos gañadores será o día 3 de xuño a partir das 12:00.

  1. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN e MECÁNICA DA PROMOCIÓN

Poderán participar nesta promoción:

1) As persoas físicas, sexan ou non empregados da compañía

2) Maiores de 18 anos

3) Que conten cun perfil de usuario real en Facebook (non serán válidas “contas concurso”)

4) Ser seguidor da páxina de Facebook de HOXE QUEIXOS.

A participación consistirá en ENVIAR UNHA FOTO contándonos cal é o teu libro favorito en galego

Será un participante válido todo aquel que cumpra cos requisitos do sorteo. O 3 de XUÑO realizarase o sorteo entre todas as fotos válidas seleccionando tres (3) gañadores e tres (3) suplentes e publicaranse os resultados.

  1. CONTIDO DO PREMIO

Primeiro premio: Un lote de  queixos  HOXE por un valor duns 100€ e un lote de libros en galego editados por  HOXE Queixos.

Segundo premio: Un lote de  queixos  HOXE por valor duns 50€ e un lote de libros en  galego editados por  HOXE Queixos.

Terceiro premio: Un lote de  queixos  HOXE por valor duns 25€ e un lote de libros en  galego editados por  HOXE Queixos.

O contido do premio está suxeito a posibles cambios que poidan xurdir por motivos alleos á vontade da entidade organizadora. O premio da presente promoción, en ningún caso poderá ser obxecto de cambio, alteración, compensación económica ou cesión a petición dos gañadores.

  1. DETERMINACIÓN DOS GAÑADORES E COMUNICACIÓN OFICIAL

Entre todas os participantes que cumprisen cos requisitos, HOXE Soc. Coop. Galega., a través da ferramenta Easypromos, elixirá de maneira aleatoria tres (3) gañadores e tres (3) suplentes. Os gañadores deberán poñerse en contacto por mensaxe directa a través das redes sociais nun plazo de 3 días a contar dende a fecha de publicación para reclamar o premio, en caso de non facelo procederase a asinar un novo gañador por orden entre os suplentes, perdendo o anterior gañador o seu dereito a reclamar o premio e así sucesivamente. En caso de renuncia, imposibilidade de localización ou cando o gañador ou gañadores do premio non cumpran os requisitos de participación, o premio pasaría aos suplente en orden descendente, sendo o primeiro dos suplentes o primeiro con quen se contactaría. En caso de no poder contactar con ningún gañador nin suplente, o premio quedará deserto. Os nomes dos gañadores e suplentes do sorteo publicaranse o 3 de xuño.

A empresa entregará os premios os gañadores, previa firma do documento de recepción do premio.

  1. UTILIZACIÓN DO NOME DOS GAÑADORES E COMUNICACIÓNS RELACIONADAS CON ESTA PROMOCIÓN

De conformidade coa normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal informámoslle que os datos de carácter persoal que vostede nos proporcione, incluso os datos que vostede nos autorice para ser compartidos por Facebook con ocasión da participación na presente promoción, nome e apelidos, nome de usuario e correo electrónico, serán incorporados a un fichero propiedade de HOXE Soc. Coop. Galega e serán tratados coa finalidade de xestionar o desenvolvemento da presente promoción, e a entrega dos premios obtidos, así como con fins estadísticos. Igualmente, informámoslle que ao participar nos concursos ou promocións en redes sociais, a súa participación pode ser compartida con outros usuarios da rede e os datos dos gañadores poderán ser comunicados a empresas unicamente coa finalidade de identificarlle e facerlle entrega do premio. Vostede en cumplimento do establecido na Ley Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais así como o Reglamento (UE) do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, e demáis normativa que o desenrole poderá exercer en calquera momento os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, limitación do tratamento e portabilidad dos seus datos, dirixíndose info@hoxe.es, indicando o tipo de dereito exercitado e achegando copia do seu DNI. Os gañadores da promoción consenten expresamente a HOXE Soc. Coop. Galega a que poida utilizar o seu nome, apelidos, nome de usuario en Facebook e imaxe en calquera actividade publicitaria, promocional ou de marketing, relacionada coa presente promoción, en calquera medio, sen que ditas actividades confíranlles dereito de remuneración ou beneficio algún con excepción da entrega do premio gañado conforme ás presentes bases.

A participación na promoción supón a cesión e autorización expresa de todos os dereitos de propiedade intelectual e de imaxen sobre as participacions, de forma que o participante cede a empresa HOXE Soc. Coop. Galega, os dereitos de explotación de naturaleza intelectual, industrial e/ou de imaxen que pudieran corresponderlle o derivar das participacions no sorteo, para efectos promocionais ou estadísticos.

A empresa HOXE Soc. Coop. Galega reservase o dereito de conservar os datos facilitados polos participantes una vez finalizada a promoción coa finalidade de informar de novas promocions e productos, así en cumplimento do disposto la ley 34/2002, de 11 de xulio da sociedade da información y do comercio electrónico, os participantes prestan o seu consentemento a HOXE Queixos para recibir comunicacions comerciais sobre futuras promocións e productos

  1. RESPONSABILIDADE

HOXE Soc. Coop. Galega resérvase o dereito de non admitir ou excluír aos participantes ou gañadores da presente promoción, que facilitasen datos falsos, erróneos, inexactos ou que incumpra o establecido nas presentes bases, quedando eximido de calquera responsabilidade no caso de que devanditos erros ou falsedades impidan a identificación dos gañadores do premio. HOXE Soc. Coop. Galega non se responsabiliza das posibles perdas, deterioracións, roubos, atrasos ou calquera outra circunstancia imputable a terceiros que poidan afectar o desenvolvemento xeral da presente promoción ou que sucedan durante o tempo establecido para o gozar do premio.

Se entenderá, a título enunciativo pero non limitativo, que se produce fraude, cando se detecta o suposto uso de aplicacions independientes o Website; a realización dun abuso de consultas o servidor e todos aqueles comportamentos que poidan resultar aparentemente abusivos ou malintencionados.

A constatación de alguna destas circunstancias durante a promoción suporá a descalificación automática do concurso así como a pérdida do premio si estivera outorgado.

HOXE Soc. Coop. Galega reservase o dereito de emprender acciones xudiciais contra aquelas persoas que realicen calquer tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación ou falsificación da promoción.

HOXE Soc. Coop. Galega excluye calquer responsabilidade por danos e perxuicios de toda naturaleza que poidan deberse a falta temporal de disponibilidad ou de continuidade do funcionamento dos servicios mediante os que se participa na promoción, a defraudación da utilidade que os usuarios puideran atribuir os mismos, e en particular, aunque non de modo exclusivo, os fallos no acceso ás distintas páxinas e envíos de respostas de participación a través de Internet.

HOXE Soc. Coop. Galega reservase o dereito a efectuar cambios que redunden no bon fin da promoción, incluidos os premios, cando concurra causa xusta ou motivos de forza maior que impidan levala a término na forma en que recollen as presentes bases.

HOXE Soc. Coop. Galega reservase o dereito a aplazar ou ampliar o período da promoción así como a facultade de interpretar as presentes bases legais.

Asimismo, a empresa organizadora quedará exenta de toda responsabilidade si concurrire algún dos casos señalados, así como de calquer responsabilidade polos danos e perxuicios que puidesen ocasionarse durante o disfrute do premio.

  1. ACEPTACIÓN DAS BASES

A simple participación nesta promoción supón a aceptación plena e incondicional destas Bases, a suxeición á normativa fiscal que resulte de obrigatoria aplicación, así como a submisión expresa ás decisións interpretativas que das mesmas realice HOXE Soc. Coop. Galega en canto á resolución de calquera cuestión derivada do sorteo. A manifestación no sentido de non aceptación da totalidade ou parte das presentes Bases implicará a exclusión do participante, polo que HOXE Soc. Coop. Galega quedará liberada de calquera cumprimento e obrigación contraídos con devandito participante.

  1. DESVINCULACIÓN

Facebook non patrocina, avala nin administra de modo algún esta promoción, nin está asociado a ela. O usuario desvincúlase totalmente de Facebook e é consciente de que está a proporcionar a súa información á empresa HOXE Soc. Coop. Galega e non a Facebook. A información que proporcione utilizarase para xestionar a participación do concursante ou para comunicarlle o premio.

    10. XURISDICCIÓN

As bases da promoción rixense pola Ley Española. A sociedad HOXE Soc. Coop. Galega e os participantes, con renuncia expresa a calquer outro foro que lles puidera corresponder, sometense expresamente o dos Xuzgados e Tribunais de Pontevedra.